AGV

PRIVACY KAART

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy Statement raadplegen.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?  

·                   Contactgegevens

·         Financiële gegevens

·                   Portretfoto’s

·         Identificatiegegevens (in sommige gevallen)

·         Gegevens i.v.m. dienstverband (in sommige gevallen)

·         Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)

·         Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen)

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?  

·                   Ledenadministratie

·                   Informatievoorziening

·         Uitvoeren vrijwilligerstaken

·         Marketingactiviteiten

·         Relatiebeheer

·         Versturen nieuwsberichten

 

 

WANNEER MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 

 

Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou, het lidmaatschap
Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
Als dit toegestaan is in kader van onze verenigingsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen
Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst, mogelijk enkele gegevens langer in verband met jubilea en/of reünie van de vereniging.
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

.HOE KUN JE CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?  

Informatie of wij gegevens van je verwerken Aanpassing van gegevens
Inzage in jouw gegevens Beperking van gegevens
Bezwaar tegen gebruik gegevens Wissen van gegevens
Overdracht van gegevens ·

 

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

 

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

 

WAT MOET JE NOG MEER WETEN?  

 • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele statement.
 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

CONTACT  

 • naam vereniging: K.V. Forward
 • telefoon: 06-23553231
 • e-­mail:• forward.steggerda@gmail.com;
 • website:• www.kvforward.nl;
 • postadres: Noordwolderweg 4, 8393 RE Vinkega;

Wij hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

 

 

PRIVACY POLICY

 

K.V. Forward hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.V. Forward houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.V. Forward zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Uw lidmaatschap bij K.V. Forward betekent ook dat u automatisch lid bent van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond). Als vereniging melden wij u aan bij het KNKV en dragen wij voor u contributieafdracht af aan het KNKV.

Persoonsgegevens van leden worden door K.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap, informatieverstrekking van de club, uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door K.V. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor een bijzondere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een reünie. Anders alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens van leden voor de nieuwsbrief worden door K.V. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan k.v. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door k.v. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door k.v. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan k.v. Forward de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door k.v. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van beeldmateriaal
Als lid van k.v. Forward gaat u akkoord dat beeldmateriaal van u gebruikt kan worden voor diverse uitingen in de nieuwsbrief, op de website en social media.

Beeldmateriaal van leden, vrijwilligers door k.v. Forward verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen
 • Het promoten van de club algemeen of in het bijzonder activiteiten/evenementen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door k.v. Forward opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor een bijzondere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een reünie. Anders alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële en ledenadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
K.V. Forward bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens K.V. Forward van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Wijziging van het privacy beleid

 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens
K.V. Forward

 

forward.steggerda@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

KV Forward

September 2020

Forward Steggerda
Sportcomplex Steckarde
Vaartweg 14
8395 PS Steggerda
0561-441990
Gras